Primary group

Gwasanaeth Cwnsela Ysgolion Cynradd

Diolch i gyllid ychwanegol gan Gyngor Dinas Casnewydd, mae’r Parth Siarad wedi ehangu ei wasanaeth i gynnwys Ymgynghoriadau Rhieni a chwnsela am ddim i rieni, gwarcheidwaid cyfreithiol neu ofalwyr. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth


Ar gyfer rhieni, athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill sydd eisiau gwybod mwy am wasanaethau cwnsela mewn ysgolion cynradd ac Ysgolion Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

Mae TalkingZone yn darparu mynediad at gwnselydd ym mhob ysgol gynradd ac anghenion addysgol arbennig yng Nghasnewydd, gan gefnogi plant a phobl ifanc sy'n teimlo gofid emosiynol. Mae cwnsela yn weithgaredd cyfrinachol a'r plentyn/person ifanc a'r cwnselydd yw'r unig rai a fydd yn ymwybodol o gynnwys y sesiynau, oni bai y bydd yn dod i'r amlwg bod yna risg o niwed arwyddocaol. 

Fodd bynnag, bydd y cwnselydd yn annog rhieni neu warcheidwaid cyfreithiol i fod yn rhan o'r broses o'r cychwyn. Bydd cyfle ar gychwyn y cwnsela i'r rhiant neu warcheidwad gwrdd â'r cwnselydd. Mae hyn yn rhoi cyfle i drafod yr heriau mae'r plentyn yn eu hwynebu ac yn caniatáu i'r cwnselydd ennill gwell dealltwriaeth o sut i fynd ati i weithio gyda'r plentyn. Bydd cyfle hefyd i gwrdd â'r cwnselydd ar ddiwedd y sesiynau cwnsela er mwyn derbyn cyngor ar sut i gefnogi'r plentyn wedi i'r ymyrraeth ddod i ben. Mae gan bob un ohonom adegau pan mae'n teimlo'n anodd siarad â'r rhai sydd agosaf atom am bethau sy'n ein poeni ni. Yn aml gall hyn fod oherwydd nad ydym am eu poeni neu os ydym yn ofni beth y gallent ei ddweud. Bydd y cynghorydd yn gwrando ar y plentyn yn ofalus, heb beirniadu, ond yn ceisio eu helpu i ddeall beth allai fod yn eu trafferthu ac i ganfod ffyrdd o ymdopi â'u heriau neu eu hemosiynau.


Gall mathau o broblemau y gall cwnsela eu defnyddio gynnwys:

  •Problemau teuluol
   •Perthnasoedd gyda ffrindiau
    •Colli rhywun pwysig yn eich bywyd – profedigaeth
     •Bwlio
      •Diffyg hyder
       •Dicter
        •Materion ymddygiad
         •Hunan-niweidio ffisegol
          •Poeni lot fawr o’r amser
           •Hwyliau isel (teimlo’n isel yn aml)


             • Lle ac amser rheolaidd i siarad am bryderon neu anawsterau.
             • Mae'n helpu plant i edrych ar sut y gallent fod am bethau gwahanol, trwy siarad a defnyddio ystod o weithgareddau.
             • Yn helpu'r plentyn i wneud synnwyr o'u hemosiynau ac yn adeiladu hunan-barch.
             • Bydd cynghorwyr yn trin y plentyn mewn modd gofalgar, cynnes ac yn barchus i'w hanghenion unigol.

             Isod fe welwch restr o ddogfennau gwasanaeth defnyddiol: 

             • Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd i Rieni a'r Hysbysiad Preifatrwydd i Blant yn esbonio pam rydym yn casglu gwybodaeth gennych a beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth honno. 

             • Mae'r Weithdrefn Gwynion yn esbonio'r broses y gallwch ei dilyn os oes gennych unrhyw faterion neu bryderon i'w codi yn ymwneud â'r gwasanaeth a dderbyniwyd gan TalkingZone