Gwasanaeth Cwnsela Ysgolion UwchraddDiolch i gyllid ychwanegol gan Gyngor Dinas Casnewydd, mae’r Parth Siarad wedi ehangu ei wasanaeth i gynnwys Ymgynghoriadau Rhieni a chwnsela am ddim i rieni, gwarcheidwaid cyfreithiol neu ofalwyr. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth

Beth all cwnsela cynnig?


Mae pob un ohonym yn mynd trwy adegau yn ein bywyd lle mae siarad gyda’r person agosaf atom ni am bethau sy’n ein poeni ni yn anodd. Yn aml mae hyn oherwydd nad ydym eisiau iddyn nhw boeni amdanon ni neu rydym yn ofn beth allen nhw ddweud. Mae cwnselydd yna i wrando’n astud arnoch chi, heb feirniadu, ond i geisio gwneud i chi ddeall beth all fod yn eich poeni chi ac i’ch helpu chi darganfod ffordd i ddelio ar broblemau sydd genych.


Pa fath o broblemau alla’i siarad amdano mewn cwnsela?

 • Problemau teuluol
 • Perthnasoedd gyda ffrindiau
 • Colli rhywun pwysig yn eich bywyd – profedigaeth
 • Bwlio
 • Diffyg hyder
 • Dicter
 • Materion ymddygiad
 • Hunan-niweidio ffisegol
 • Poeni lot fawr o’r amser

 • Hwyliau isel (teimlo’n isel yn aml)


Beth all cwnsela cynnig?

 • Lle i siarad neu i feddwl am bryderon neu anawsterau
 • Helpu chi edrych ar sut rydych eisiau i bethau newid, trwy siarad a defnyddio amryw o weithgareddau
 • Edrych ar eich cryfderau a darganfod cryfderau newydd i helpu I ddelio gyda’r problemau mewn ffordd bositif
 • Canllawiad I roi cymorth ichi ddarganfod yr help cywir i ddelio gyda’r problemau nad yw’r cwnselydd yn medru eich helpu chi gyda

 • Mae cwnselydd yn cymryd amser hir i hyfforddi am y swydd ac felly dylent eich trin mewn ffordd ofalus, cynnes ac geisio bod mor dealldwrus a defnyddiol a phosib