Help pellach & gwybodaeth

Mae’r canlynol yn rhestr o wefannau defnyddiol ar gyfer sefydliadau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc.

Profedigaeth & Cholled

 • Cefnogaeth Profedigaeth Plant Darparu gwybodaeth am beth yw profedigaeth. Mae hefyd yn darparu llinell gymorth a chymorth i bobl ifanc am sut i ofalu am ei hun ar ol i rhywun agos farw.
 • Mae Cruse Bereavement Care yn darparu cefnogaeth ar gyfer oedolion a phlant ar ôl marwolaeth rhywun agos. Maent hefyd yn gweithredu llinell gymorth 9:30am i 8pm o ddydd Mawrth i ddydd Iau, a dydd Llun a dydd Gwener, 9:30am i 5pm.
 • Mae RD4U yn wefan sydd wedi'i chynllunio ar gyfer pobl ifanc gan bobl ifanc. Mae'n rhan o Brosiect Ymgysylltu â Phobl Ifanc Gofal mewn Galar Cruse a'i nod yw cefnogi pobl ifanc ar ôl marwolaeth rhywun agos.

 • Winston’s Wish Wefan rhyngweithiol ble mae pobl ifanc yn medru trafod gyda eraill a derbyn llawer o gymorth os ydyn nhw wedi colli rhywun agos.
 • Mae 2 Wish Upon a Star yn darparu cymorth profedigaeth i deuluoedd sydd wedi colli plentyn neu oedolyn ifanc yn sydyn ac yn drawmatig.


Bwlio

 • UK Bwlio Mae’r wefan yma yn darparu llinell gymorth, cymorth e-byst, sgwrsio ar lein a llawer o wybodaeth am fwlio a chyngor ar sut i ddelio â hi.
 • Bullies Out Mae’r wefan yn cynnwys cymorth a chyngor am fwlio. Hefyd gwybodaeth i rieni.

 • Troseddau Casineb Gwefan yn darparu gwybodaeth am y fathau o droseddau casineb a sut iw adrodd y broblem.


Iselder

 • Young Minds – Depression Mae’r adran ddefnyddiol iawn yma yn darparu gwybodaeth, ffeithiau a chymorth ’'r rhai sy’n dioddef Iselder. Mae hefyd yn darparu cyswllt defnyddiol i wefan ar y pwnc yma.


Anabledd, Trafferth Dysgu a phroblemau Addysg

 • Snap Cymru Mae’r wefan yma yn darparu cymorth, cyngor a gwybodaeth am wasanaethau cymorth am anabledd a thrafferthion addysg.


Cyffuriau

 • Talk to Frank Mae’r wefan yn cynnwys ffeithiau, gwybodaeth a chyngor am beryglon cymryd cyffuriau. Mae gan y wefan hefyd wefan sgwrsio byw, tects a llinell gymorth.


Problemau Bwyta

 • Mae gan B-eat wybodaeth a chyngor am anhwylderau bwyta. Mae ganddo ardal sgwrsio byw yn ogystal â llinell gymorth, sydd ar gael bob dydd o 3pm i 10pm.


Llinellau Gymroth

 • Childline Mae’r wefan yma yn gyffredin am bobl ifanc sy’n mynd trwy amser galed neu yn teimlo ei bod yn cael ei gam-drin gan oedolion. Mae ganddo ardal sgwrsio a llinell gymorth, hefyd mae nifer o adnoddau defnyddiol arall.
 • Samaritans Mae gan y wefan yma wybodaeth a llinell gymorth 24 awr am y rhai sy’n teimlo’n sownd ac angen siarad â rhywun ar frys.
 • NSPCC Maer’ wefan yn cynnwys gwybodaeth, cymorth, chyngor a cyngor 24 awr am y rhai sy’m poeni am gam-drin plenty.
 • Mae C.A.L.L. yn cynnig gwasanaeth llinell gymorth 24-awr i bobl yng Nghymru. Maent yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth emosiynol ar faterion iechyd meddwl a materion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.
 • Mae gan SANE wybodaeth a chyngor i unrhyw un yr effeithir arnynt gan salwch meddwl. Maent yn rhedeg llinell gymorth iechyd meddwl allan o oriau bob dydd o 4:30pm i 10.30pm.
 • Mae Bipolar UK yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth ar sut i reoli’ch anhwylder deubegynol neu gefnogi rhywun annwyl. Mae eu llinell gymorth ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am i 5pm.
 • Mae Carers UK yn cynnig cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth i ofalwyr. Mae eu llinell gyngor ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am i 4pm.
 • Mae OCD-UK yn darparu cymorth, cyngor a gwybodaeth i oedolion a phlant yr effeithir arnynt gan OCD. Maent yn gweithredu llinell gyngor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am i 5pm.
 • Mae Mind yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o bynciau iechyd meddwl. Maent yn gweithredu llinell wybodaeth ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am i 6pm.


LGBTQ

 • Being Gay is OK Mae’r wefan yma am bobl ifanc sy’n ansicr am ei rhyw neu yn adnabod ei hun fel bod yn hoyw neu yn deurywiol. Mae’n cynnwys gwybodaeth, cymorth, lawr lwythiadau a chysylltiadau defnyddiol, yn ychwanegol mae tudalen lle mae’nt yn medru gofyn cwestiynnau a derbyn atebion gan gynorthwywyr.
 • Mermaids UK Mae’r wefan yma yn darparu gwybodaeth ac adnoddau am y rhai sydd am wybod mwy am hunaniaeth rhyw.
 • Mae Switchboard yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth i lesbiaid, dynion hoyw, pobl ddeurywiol a thrawsrywiol, ac unrhyw sydd yn ansicr o’u rhywioldeb a / neu eu hunaniaeth o ran rhywedd. Maent yn cynnig llinell gymorth bob dydd o 10am i 10pm.
 • Mae Trans Unite yn darparu adnodd cyfredol ar gyfer cael mynediad i grwpiau cymorth sy'n seiliedig yn y DU ac ar-lein.


Plant sy’n Cael Ei Gofalu

 • Info4carekids Mae’r wefan yma am blant sy’n cael ei gofalu neu pobl ifanc. Mae wedi ei gynllunio i helpu pobl ifanc gyda gwybodaeth, cyngor a chysylltiadau defnyddiol.


Hunan-Niweidio

 • Young Minds – Self Harm Mae’r adran ddefnyddiol iawn yma yn darparu gwybodaeth, ffeithiau a chymorth ’'r rhai sy’n dioddef a hunan-niweidio. Mae hefyd yn darparu cyswllt defnyddiol i wefan ar y pwnc yma.
 • Mae Papyrus yn cynnig gwybodaeth a chyngor i bobl ifanc sy’n cael trafferth gyda hunan-niweidio a theimladau hunanladdol. Maent yn darparu llinell gymorth yn ystod yr wythnos o 10am i 10pm, a llinell gymorth ar y penwythnos o 2pm i 10pm.


Straen & Phryder

 • Mae gan Anxiety UK lawer o wybodaeth am fod yn bryderus (poeni). Yn ogystal â darparu cyngor a chymorth, maent yn gweithredu llinell wybodaeth sy’n cynnig cyngor a gwybodaeth ymarferol am wasanaethau cefnogi o ddydd Llun i ddydd Gwener 9:30am i 5:30pm.