Gwasanaeth Cwnsela Cymunedol

Mae gwasanaeth cwnsela cymunedol TalkingZone wedi'i dylunio'n benodol ar gyfer y plant a phobl ifanc hynny nad sydd mewn addysg brif ffrwd. Er enghraifft, plant sy'n cael eu haddysgu adref, pobl ifanc sy'n mynychu coleg neu ysgol breifat. Mae hefyd ar gyfer y bobl ifanc hynny cyn eu pen-blwydd yn 19 nad sydd mewn addysg neu hyfforddiant ond sy'n byw yn ardal Casnewydd ac yr hoffai manteisio ar y gwasanaeth cwnsela. Cynhelir y sesiynau cwnsela yn ein hystafelloedd penodol ar gyfer cwnsela yng Nghanolfan Therapïau Helen Kegie sydd wedi'i leoli ar Gampws Casnewydd, Prifysgol De Cymru. 

Pa fath o broblemau alla’i siarad amdano mewn cwnsela? 

•Problemau teuluol

•Perthnasoedd gyda ffrindiau

•Colli rhywun pwysig yn eich bywyd – profedigaeth

•Bwlio

•Diffyg hyder

•Dicter

•Materion ymddygiad

•Hunan-niweidio ffisegol

•Poeni lot fawr o’r amser

•Hwyliau isel (teimlo’n isel yn aml)Mae popeth y byddwch yn ei dweud i'r cwnselydd yn breifat oni bai eich bod yn dweud rhywbeth sy'n golygu eich bod chi neu berson ifanc arall yn cael ei niweidio'n ddifrifol mewn rhyw fodd neu mewn peryg o niwed difrifol.  


•Lle i siarad neu i feddwl am bryderon neu anawsterau

•Helpu chi edrych ar sut rydych eisiau i bethau newid, trwy siarad a defnyddio amryw o weithgareddau

•Edrych ar eich cryfderau a darganfod cryfderau newydd i helpu I ddelio gyda’r problemau mewn ffordd bositif

•Canllawiad I roi cymorth ichi ddarganfod yr help cywir i ddelio gyda’r problemau nad yw’r cwnselydd yn medru eich helpu chi gyda

•Mae cwnselydd yn cymryd amser hir i hyfforddi am y swydd ac felly dylent eich trin mewn ffordd ofalus, cynnes ac geisio bod mor dealldwrus a defnyddiol a phosibMae unrhyw wybodaeth a roddir i'r gwasanaeth yn gyfrinachol oni bai bod rhywbeth yn cael ei datgelu sy'n dynodi bod person ifanc yn cael ei niweidio'n ddifrifol neu mewn peryg o niwed difrifol. Yn yr achosion hyn, mae'n bosibl y byddwn yn pasio'r wybodaeth hon ymlaen i wasanaethau allanol priodol i gefnogi'r person ifanc hwnnw. 

Isod fe welwch restr o ddogfennau gwasanaeth defnyddiol: 

• Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd i Rieni a'r Hysbysiad Preifatrwydd i Blant yn esbonio pam rydym yn casglu gwybodaeth gennych a beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth honno. 

• Mae'r Weithdrefn Gwynion yn esbonio'r broses y gallwch ei dilyn os oes gennych unrhyw faterion neu bryderon i'w codi yn ymwneud â'r gwasanaeth a dderbyniwyd gan TalkingZone.