Gwasanaeth Cwnsela Cymunedol

Diolch i gyllid ychwanegol gan Gyngor Dinas Casnewydd, mae’r Parth Siarad wedi ehangu ei wasanaeth i gynnwys Ymgynghoriadau Rhieni a chwnsela am ddim i rieni, gwarcheidwaid cyfreithiol neu ofalwyr.

Mae gwasanaeth cwnsela cymunedol TalkingZone wedi'i dylunio'n benodol ar gyfer y plant a phobl ifanc hynny nad sydd mewn addysg brif ffrwd. Er enghraifft, plant sy'n cael eu haddysgu adref, pobl ifanc sy'n mynychu coleg neu ysgol breifat. Mae hefyd ar gyfer y bobl ifanc hynny cyn eu pen-blwydd yn 19 nad sydd mewn addysg neu hyfforddiant ond sy'n byw yn ardal Casnewydd ac yr hoffai manteisio ar y gwasanaeth cwnsela. Cynhelir y sesiynau cwnsela yn ein hystafelloedd penodol ar gyfer cwnsela yng Nghanolfan Therapïau Helen Kegie sydd wedi'i leoli ar Gampws Casnewydd, Prifysgol De Cymru. 

Pa fath o broblemau alla’i siarad amdano mewn cwnsela? 

•Problemau teuluol

•Perthnasoedd gyda ffrindiau

•Colli rhywun pwysig yn eich bywyd – profedigaeth

•Bwlio

•Diffyg hyder

•Dicter

•Materion ymddygiad

•Hunan-niweidio ffisegol

•Poeni lot fawr o’r amser

•Hwyliau isel (teimlo’n isel yn aml)•Lle i siarad neu i feddwl am bryderon neu anawsterau

•Helpu chi edrych ar sut rydych eisiau i bethau newid, trwy siarad a defnyddio amryw o weithgareddau

•Edrych ar eich cryfderau a darganfod cryfderau newydd i helpu I ddelio gyda’r problemau mewn ffordd bositif

•Canllawiad I roi cymorth ichi ddarganfod yr help cywir i ddelio gyda’r problemau nad yw’r cwnselydd yn medru eich helpu chi gyda

•Mae cwnselydd yn cymryd amser hir i hyfforddi am y swydd ac felly dylent eich trin mewn ffordd ofalus, cynnes ac geisio bod mor dealldwrus a defnyddiol a phosib


Isod fe welwch restr o ddogfennau gwasanaeth defnyddiol: 

• Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd i Rieni a'r Hysbysiad Preifatrwydd i Blant yn esbonio pam rydym yn casglu gwybodaeth gennych a beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth honno. 

• Mae'r Weithdrefn Gwynion yn esbonio'r broses y gallwch ei dilyn os oes gennych unrhyw faterion neu bryderon i'w codi yn ymwneud â'r gwasanaeth a dderbyniwyd gan TalkingZone.